Bio

Kamil Macioł was born in Szczecin, in 1979 . In 2004, he graduated from the AFA College of Photography in Wrocław and gained the diploma in the studio of associate professor  Mirosław Araszewski. In the following years, from 2015 to 2017, he studied at the Art  Academy in Szczecin and majored in Multimedia. His BA thesis was created and defended in the Studio of Photography and Artistic Strategies under supervision of associate professor Łukasz Skąpski and adjunct lecturer Wojciech Dada. From 2017 to 2020 he studied graphics and specialized in photography. He defended his MA thesis under the professorship of associate professor Łukasz Skąpski and associate professor Zbigniew Romańczuk. Since 2015, he has been employed at the Art Academy in Szczecin as a laboratory assistant and lecturer at the Department of Photography. Since 2020 he has been working in the technical school TEB as a teacher of photography and multimedia.

In his works, he explores the relationship between the subject and the object with nature. He points out the paradox of us longing for pure nature and the fact that at the same time, we are  systematically destroying it. About his photography he says: „I am fascinated by the fact that we trust what we see, we identify it with our own experiences, which give us a point of reference for this and no other perception. I try to create images that may reflect  the whole of these presentiments (feelings?). My photographs are composed in series, and their main theme is nature, objects and human influence on the surrounding environment. I am also interested in the consumptive aspect of our existence and its effect of production. Change of proportions between objects and people. The number of existence of „objects’ ‚, their short lifespan and the search for an answer to the question, why we have just come to the place where we „create” and give meaning according to such defined principles. In my work I have adopted a method which is a process of a constant attempt to remember and recreate, based on conceptual elements. Photographing can be an active pursuit to change something, an action. ”

EXHIBITIONS:

1999 – „Femme Fatale” – individual exhibition, the artistic cafe “Piano” in Szczecin

2000 – „Ethereal Portrait” – individual exhibition, the artistic cafe “Na kuncu korytarza” in Szczecin

2002 – „4xPFK” – collective exhibition with prof. Araszewskiego, Galeria Domek Romański in Wrocław

2004 – „Male Portrait” diploma exhibition,  Galeria Design in Wrocław

2011 – „Man’s faces” – individual exhibition, “Fotart” Photography Gallery in Szczecin

2012 – „The Town” – individual exhibition in the Chapel of St. Jerzy in  Banie

2013 – „Simple Nudity” – individual exhibition in “OdraZoo” in Szczecin

2015 – „Squint Your Eyes” – individual exhibition at Delta in

2018 – Opening in Izmir – collective exhibition Turkey, Izmir

2018 – Łukasz Skąpski Studio – collective exhibition, Re Gallery, MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow

2019 – „Subject and subject of selfie” – ZONA Sztuki Aktualnej in  Szczecin

2020 – Exhibition Winner Open Call Trust – Helsinki Photo Festival 2020, Finland

Kamil Macioł urodzony w 1979 roku w Szczecinie. W 2004 roku ukończył Wyższe studium Fotografii AFA we Wrocławiu, dyplom w pracowni dr hab. Mirosława Araszewskiego. W latach 2015 – 2017 studia na Akademia Sztuki w Szczecinie, Kierunek Multimedia, Praca Licencjacka w pracowni “Fotografii i strategii artystycznych” dr hab. Łukasza Skąpskiego. Następnie w latach 2017 – 2020 studia drugiego stopnia na  Akademii Sztuki w Szczecinie, Kierunek Grafika specjalność Fotografia, Praca Magisterska obroniona w pracowni “Fotografii i strategii artystycznych” dr hab. Łukasza Skąpskiego, aneks w pracowni prof. dr hab. Zbigniewa Romańczuka. Od 2015 roku jest zatrudniony na Akademii Sztuki w Szczecinie na stanowisku laboranta i wykładowcy w Katedrze Fotografii. Od roku 2020 w TEB Edukacja-Technikum w charakterze nauczyciela fotografii i multimediów.

W swojej twórczości bada związek podmiotu i przedmiotu z naturą. O swojej praktyce fotograficznej mówi:” Fascynuje mnie fakt, że ufamy temu co widzimy, utożsamiamy to z własnymi doświadczeniami, które dają nam punkt odniesienia do takiego a nie innego postrzegania właśnie. Staram się stwarzać obrazy, które mogą być tym co odzwierciedla tą sumę przeczuć. Moje fotografie składają się w serie, a głównym ich motywem są natura, rzeczy/przedmioty i wpływ człowieka na otaczające go środowisko. Interesuje mnie też konsumpcyjny charakter naszego istnienia i efekt wytwarzania. Zmiana proporcji pomiędzy przedmiotami a ludźmi. Ilość istnień „rzeczy”, ich krótka żywotność i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dlaczego właśnie doszliśmy do miejsca, w którym „tworzymy” i nadajemy sens na tak określonych zasadach. W swojej pracy przyjąłem metodę będącą procesem nieustannej próby zapamiętywania i odtwarzania, opartą na elementach konceptualnych.”

WYSTAWY:

1999 – „Femme Fatale” – wystawa indywidualna kawiarnia artystyczna Piano Szczecin

2000 – „ Portret eteryczny” – wystawa indywidualna kawiarnia na Kuńcu korytarza Szczecin

2002 – „4xPFK” – wystawa zbiorowa z pracowni prof. Araszewskiego Galeria Domek Romański Wrocław

2004 – „Portret męski” wystawa dyplomowa Galeria Design Wrocław

2011 – „Man’s faces” – wystawa indywidualna Galeria Fotografii Fotart Szczecin

2012 – „Miasteczko” – wystawa indywidualna Kaplica św. Jerzego Banie

2013 – „Simple Nudity” – wystawa indywidualna OdraZoo

2015 – „Zmruż oczy” – wystawa indywidualna Delta

2018 – Opening in Izmir – wystawa zbiorowa Turcja, Izmir

2018 – Łukasz Skąpski Studio – wystawa zbiorowa Galeria Re, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

2019 – „Przedmiot i podmiot selfie” – ZONA Sztuki Aktualnej – Szczecin

2020 – Exhibition Winner Open Call Trust – Helsinki Photo Festival 2020, Finland