Statement

Kamil Macioł Statement

In my photographic practice I turn to nature; I study the relationship of a thing / object with nature, I am interested in the undeniable fact that it was created from its resources and, paradoxically, very often opposes it.

For me, an object as a product of human imagination and technology is a symbol of a detached being. In my opinion, its autonomy becomes alienation from the energy sphere of the organic world. I create a visual anthology of images of things that presents various dimensions of their existence. The problem of presence and absence revealed by photography, on the one hand recording the here and now, and on the other hand showing the past, seems to me to be a proper platform for reflection on these issues.

My research in the field of visual language also concerns the issue of „form” as an expression of the internal structure of things, the general arrangement of parts of an object and „color”. Electromagnetic radiation in the range of visible light perceived by the eye, having a direct impact on our perception and the ability to describe the world around us and objects / things in the world.

Kamil Macioł Statement

W swojej praktyce fotograficznej zwracam się z stronę natury; badam związek rzeczy/przedmiotu z naturą, interesuje mnie niezaprzeczalny fakt tego, że powstał z jej zasobów, a paradoksalnie bardzo często zwraca się przeciwko niej. 

Przedmiot jako wytwór ludzkiej wyobraźni i technologii jest dla mnie symbolem oderwanego bytu. Jego autonomia w moim odczuciu staje się jego banicją z kręgu energii świata organicznego.Tworzę wizualną antologię obrazów rzeczy, która przedstawia różne wymiary ich istnienia. Problem obecności i nieobecności ujawniany przez fotografię z jednej strony rejestrującej tu i teraz, z drugiej zaś ukazującej przeszłość wydaje mi się właściwą płaszczyzną do zastanowienia się nad tymi zagadnieniami. 

Moje poszukiwania w kręgu języka wizualnego wiążą się też z zagadnieniami formy jako wyrazu wewnętrznej struktury rzeczy, całościowego układ części przedmiotu, a także barwy. Odbieranego przez oko  promieniowania elektromagnetycznego z zakresu światła widzialnego, mającego bezpośredni wpływ na nasze postrzeganie i zdolność opisywania otaczającego nas świata i rzeczy, które go wypełniają.